Spuerpolitik

Beim Spuerprogramm vun der Regierung sollen 100 Millioune bei de Soziale Prestatioune gespuert ginn.

Dat ass kee Spuere méi dat ass sozialen Ofbau.

Haaptsächlech am Privatsektor wäerte Rentner, do wo et nach kleng Rente ginn, Schwieregkeete kréie fir um Enn vum Mount d’Enner bei e neen ze kréien.

No dem dat eis Renten nëmme méi moderat un Inflatioun ugepasst ginn, ginn se also elo och net méi un Lounentwécklung ugepasst.

Domatte stagnéieren eis Renten, an dat scho fir un der Rentereform, a wann et dat e puer Joer laang bedreift, ass dat sos näischt aneschters wéi Rentekierzungen.

Keent nach dobäi dass Solidaritéitssteier, Gemengen Taxe wei Waasser, Elektresch, Parken an de Loyer bei den Altersheimer a.s.w. a d’Luucht ginn.

Den Aarmut bei de mannerbemëttelt Rentner wäert a d’Luucht goen a sozial Büroen an de Gemenge wäerte méi Zoulaf hunn.

Ausserdeem sinn et Rentner déi am meeschte konsomméieren, so dass wann Rentner manner Soen an der Täsch hunn, de Konsum, an do matten de Bannemaart geschwächt gëtt, den awer och am B.I.P eng grouss Roll spillt.

Et huet sech bewisen dass an deene Länner wei Griichenland, Spunien a Portugal do wo esou eng Austeritéitspolitik agefouert ginn ass, also wo Lien a Pensioune gekierzt si ginn, näischt zum Wuesstem vun der Economie bei gedroen huet an dat just de Géigendeel agetrueden ass.

Dass de Staat muss spueren ass ze verstoen, wann ee bedenkt dass den Zentralstaat all Joer 1 Milliard Defizit huet. Mä da muss een och beim Zentralstaat ufänke mat spueren, an net bei de Bierger, déi elo bei dësem Spuerprogramm mat 44% bedeelegt sinn.

Norry PEIFFER

President vun den LCGB-Sénioren

0 Réponse à “Spuerpolitik”


  • Aucun commentaire

Laisser un commentaire